VANDEMOORTELE  EUROPE NV, NEDERLANDSE BRANCHE

PRIVACY VERKLARING - - SPAARPROGRAMMA [www.vandemoortelespaaractie.com]

Het Vandemoortele Spaarprogramma (hierna ook de “Actie”) wordt georganiseerd door Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 77720237, hierna vermeld als Organisator.

Alle persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van de Actie zullen door de Organisator worden verwerkt met inachtneming van de in Nederland geldende wetgeving (in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)).

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Vandemoortele Group privacy & personal data protection policy (beschikbaar op https://vandemoortele.com/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy (ENG))  en deze Privacyverklaring.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de Actie en om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de Actie. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder volgende rechten: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om zich te verzetten, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De Organisator wordt beschouwd als “verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de Actie, treedt HOKRA B.V., met zetel te De Vort 5, 4225SH, Noordeloos, KvK-nummer 23086692 als verwerker van de persoonsgegevens op (“VERWERKER”) in naam en voor rekening van de Organisator.

 

  1. Spaarprogramma

De Organisator biedt de zakelijke deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan de Actie, zoals omschreven in de Actievoorwaarden.

Wanneer een deelnemer zijn/haar gegevens invult op het online registratieformulier, verwerkt de VERWERKER voor rekening van De Organisator de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de Actie. Zoals het bevestigen van de registratie, wijzigingen met betrekking tot de deelnemende producten en/ of cadeaus en het verzenden van de cadeaus. Indien de deelnemers aangegeven heeft de nieuwsbrief van de Organisator te ontvangen zal het e-mailadres en bijbehorende naam met de Organisator gedeeld worden.

De Organisator stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van de deelnemer te beschermen en ervoor te zorgen dat de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens kan toevertrouwen aan de Organisator en de VERWERKER. Deze Privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan de Actie te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Tijdens het online registratieproces zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven zodat de Organisator uw persoonsgegevens kan verwerken in het kader van de Actie, zoals beschreven in de Actievoorwaarden en deze Privacyverklaring. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Actie. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@hokra.nl.

 

  1. Persoonsgegevens van de deelnemer aan de Actie

De VERWERKER verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt via de online registratie. De persoonsgegevens die VERWERKER verwerkt in naam en voor rekening van de Organisator omvatten onder meer e-mailadres, voornaam, achternaam, NAW gegevens van het bedrijf, indien gewenst persoonlijke NAW gegevens als afleveradres, en factuurinformatie ter controle van de gespaarde punten.

De deelnemer wordt gevraagd om niet-relevante factuurinformatie, zoals overige aankopen, onleesbaar te maken en niet te delen.

De Organisator en de VERWERKER verwerken geen gevoelige gegevens over de deelnemers. Als er toch GEVOELIGE GEGEVENS worden verstrekt, stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 

  1. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

De persoonsgegevens die deelnemers aan de Actie aan de Organisator verstrekken, worden door de Organisator uitsluitend gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de Actie te kunnen garanderen. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de Actie.

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de aangestelde VERWERKER in naam en voor rekening van de Organisator verwerkingen uitvoert in het kader van de Actie, en deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt, worden verwerkt door de VERWERKER in naam en voor rekening van de Organisator in het kader van de Actie.

 

  1. Toestemming

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat de Organisator de persoonsgegevens die ze aan hen hebben verstrekt, verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de Actie.

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van de Actie via (VERWERKER) met de vraag om hun gegevens te wissen.

Door het aankruisen van de lege “aankruisboxen” op het online registratieformulier:

“П Ik akkoord met de Actievoorwaarden en Privacyverklaring”

gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door de Organisator en Verwerker in het kader van de Actie.

Door het aankruisen van volgende lege ““aankruisbox” op het online registratieformulier:

“П Ja, ik ontvang graag de Vandemoortele nieuwsbrief”

gaat de deelnemer ermee uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door de Organisator in het kader van direct marketing doeleinden van uitsluitend Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche.

 

  1. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, en onverminderd de verwerking door de Verwerker zoals hoger omschreven, hebben enkel de Organisator en betrokken werknemers van de Organisator toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. De Organisator zorgt ervoor dat de Verwerker gebonden is aan passende veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Als de deelnemer het online registratieformulier invult, worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in een gegevensbestand dat toegankelijk is voor de Organisator (d.w.z. binnen de Europese Economische Ruimte).

Facturen worden door de Verwerker beoordeeld. Zij zullen de enkel voor deze Actie benodigde gegevens verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring en daarna vernietigd. De Organisator heeft geen inzage in de factuur, en krijgt enkel de aangekochte producten (waarmee punten kunnen worden gespaard in het kader van de Actie) te zien.

 

  1. Opslag van de persoonsgegevens van de deelnemers

De Organisator slaat de persoonsgegevens van de deelnemer op die in het kader van de Actie worden verkregen. Na afloop en volledige afwikkeling van de Actie worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van de Organisator en diens VERWERKER tenzij en voor zover een langere bewaring opgelegd wordt door toepasselijke wetgeving of mits toestemming. De factuurgegevens worden na controle ten behoeve van het puntensaldo door de VERWERKER vernietigd.

 

  1. Rechten van de deelnemer

De deelnemer heeft het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die de Organisator kan verwerken, door contact op te nemen met de klantenservice van deze spaaractie via (VERWERKER). Als de deelnemer niet langer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de Actie van de Organisator, heeft hij/zij ten allen tijde het recht om zijn/haar toestemming voor de verwerking in te trekken en zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierdoor worden alle persoonsgegevens van de deelnemer permanent verwijderd uit alle bestanden die de Organisator gebruikt om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan, tenzij en voor zover de Organisator een andere rechtsgrond zou hebben voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens.

De deelnemer heeft het recht om van de Organisator de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer (i) hij/zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, (ii) de verwerking onwettig blijkt, maar de deelnemer niet wil dat de persoonsgegevens volledig worden verwijderd of (iii) de Organisator de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar ze relevant zijn voor de deelnemer in het kader van een rechtsvordering (iv) de deelnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verantwoording van de Organisator.

De deelnemer heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG.

Als de deelnemer een vraag wenst te stellen over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens door de Organisator worden verwerkt, of indien hij/zij een klachtenprocedure wenst op te starten, kan hij/zij dat doen door contact op te nemen met de klantenservice van deze Actievia (VERWERKER).

Ook kan hij/zij een klacht indienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

De bovenvermelde rechten van de deelnemer zijn enkel van toepassing in de mate en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving.

 

  1. Veiligheidsmaatregelen

De Organisator gebruikt verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het ACTIE-team van de Organisator (“verantwoordelijke voor de verwerking”) en de “verwerker(s)”) krijgen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

 

  1. Contact

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met de klantenservice van deze Actie via (VERWERKER).

Elke deelnemer kan de rechten, zoals vermeld onder punt 7, uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de voorkant van de identiteitskaart (gelieve alle niet-noodzakelijke gegevens, zoals burgerservicenummer, foto, geboorteplaats onleesbaar te maken)  naar (VERWERKER).

 

  1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De Privacyverklaring van ORGANISATOR in het kader van de ACTIE is onderworpen aan het Nederlandse recht. De bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van de ORGANISATOR hebben de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring van ORGANISATOR en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

Opgemaakt te Zeewolde, op 1/05/2021

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/privacyverklaring Cookie instellingen